VEDTÆGTER

 

FORENINGEN

DET TUNGE TEAM

Godkendt på  ekstraordinær generalforsamling d. 19.05.18

 

 

§1: Navn, hjemsted og tilknytningsforhold

 

stk. 1. Foreningens navn er “Det Tunge Team”, forkortet DTT.

stk. 2. Foreningen blev stiftet på generalforsamlingen 30.11.2010.

stk. 3. Foreningen har hjemsted i  Aarhus.

 

§2: Formål

 

stk. 1 At udbrede kendskab til musik og kulturer inden for især genren metal og virke som informationskilde for events indenfor metal. Derudover ønsker vi at stimulere vækstlaget for metalbands i Aarhus.

stk. 2 Administrere økonomi og forhold for produktion og udsendelse af radioprogrammet “Den Tunge Time”.

 

§3: Medlemsforhold

 

stk. 1. Foreningen er åben for alle der støtter foreningens formål.

stk. 2. Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen/ledelsen. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.

stk. 3. Er der tvivl om, hvorvidt en person kan optages som medlem, træffes afgørelsen af bestyrelsen. Det samme gælder beslutninger omkring eksklusion. Bestyrelsen er, på anmodning af den, hvem optagelsen er blevet nægtet, eller som er blevet ekskluderet, pligtig til at forelægge sin beslutning på førstkommende generalforsamling.

stk. 4. Ekskluderede eller nægtede medlemmer kan kun få denne beslutning omstødt af generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte.

stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 

§4: Generalforsamlingen

 

stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, mellem januar og marts. Der indkaldes skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsordenen til alle medlemmer.

stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent.

stk. 4. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen eller har givet skriftligt tilsagn om opstillingen.

stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Valg af referent
  4. Formandens beretning
  5. Regnskabsfremlæggelse
  6. Behandling af indkommende forslag
  7. Fastsættelse af medlemskontingent
  8. Godkendelse af budget
  9. Valg af bestyrelse og suppleant
  10. Evt.

 

stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

stk. 7. Generalforsamlingen ledes af dirigenten.

stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en af mødedeltagerne. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§5: Ekstraordinær generalforsamling

 

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

stk. 3. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal en dagsorden vedlægges.

 

§6: Bestyrelsen

 

stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest tre uger efter generalforsamlingen og består af en formand, næstformand, økonomiansvarlig og to almene bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Hvert medlem af bestyrelsen kan ikke bestride mere end én post.

stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

stk. 3. Bestyrelsesmøder skal indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden.

stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtige når mere end 50% af bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

stk. 5. Der føres beslutningsreferat af samtlige bestyrelsesmøder.

stk. 6. Referater af bestyrelsesmøder gøres tilgænge for alle medlemmer, dog kan personspecifikke emner hemmeligholdes.

 

§7: Økonomi, regnskab og revision

 

stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab overfor generalforsamlingen.

stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

stk. 4. Alle økonomiske disponeringer der ligger uden for budgettet skal godkendes forud af bestyrelsen.

stk. 5. Regnskabet revideres af den af bestyrelsen godkendte revisor.

 

§8: Tegningsregler og hæftelse

 

stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved udbetalinger og betaling af regninger tegnes foreningen af kasseren.

stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§9: Vedtægtsændringer

 

stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget udsendes senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§10: Opløsning

 

stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen dog berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Aarhus Studenterradio

 

§11: Kontingent

 

stk. 1. Kontingent for medlemskab af foreningen er 100 kr. pr. år, som adskilles ved regnskabsåret.